Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tegningsstandard

:

Bygværker

Bygværk

 
 
Indhold

Opgavebeskrivelser

3D-model som indeholder den ydre geometri af bygværkerne som strenge og overflader.
 
Fagmodellerne skal indeholde:
·       Alle bygværker – dvs. overføringer og underføringer, støttemure, spunsvægge mv.
·       Afvandingssystem uden for broen – dvs. ledninger, brønde, tilslutning til vejafvanding
·       Detaljer: Belægningsoverflader på broen og i overgangszonen uden for broen
·       Elementer i bygværkerne: Vederlagskonstruktion, søjler, fundamenter, sætningsplader, kantbjælke. Endvidere pæle, ankre i spunsvægge, støjskærme (inkl. fundamenter), broautoværn, fundamenter for yderscepter mv., større udsparinger, skråninger og jordtilfyldning omkring konstruktionselementer.
 
 

Afgrænsninger

Der udarbejdes en fagmodel for hvert bygværk. Fagmodellens ydre afgrænsning defineres på baggrund af to stationeringer. Skråninger på strækningen mellem de to stationeringer skal være indeholdt i fagmodel for bygværker. Skråninger skal modelleres til minimum 0.5 meter under terræn.
Stationeringer for afgrænsning af fagmodel for bygværker aftales for det enkelte bygværk.

Afvigelser

Der stilles ikke krav om 3D for følgende elementer:

Armeringsdetaljer og kabelgeometri, brobelægninger, indstøbningsdele og broafvanding, detaljer
som er vist gennem VD-typetegninger.
 

Typetegninger

Detaljer for armering, afgravning og tilfyldning, afvanding, fugtisolering, brobelægning.

Udviklingsniveauer
 
 
 
Udviklingsniveau 2      |     Udviklingsniveau 3       |     Udviklingsniveau 4     |     Udviklingsniveau 5

 
 
 
 
Udviklingsniveau 2
Bygværk_DG1.png
Generelt
Generelt indeholder modeller med udviklingsniveau 2 kun de grundlæggende krav til projektering.
Dette udviklingsniveau indeholder således udelukkende et overordnet design af vejen, så som korridoren, forskellige linjeføringsforslag, indeholdende de forventede bygværker.
 
Indhold
På de forskellige linjeføringsforslag angives eksisterende bygværker og nye bygværker med en simpel 2D-fagmodel. Fagmodellen angiver, hvordan de skærende veje og passager krydser motorvejen, enten ved en overføring eller en underføring. Det kan i nogle tilfælde være formålstjenligt at udføre bygværkerne i 2½D.
 
Detaljering
Fagmodellen danner et skitsemæssigt grundlag for den overordnede, principelle udformning og placering af bygværkerne og detajleringsnivauet svarer udelukkende til signaturer for de enkelte bygværker.
 
 
 
 
 
 
 

 
Udviklingsniveau 3Bro UN3.PNG
 
Generelt
Udviklingsniveau 3 indeholder geometri for bygværker, som fremstår med en rimelig tolerance. Bygværkerne er repræsenteret med en simpel ydre geometri. Modellen beskriver den overordnede geometri, og der kan foretages mængde udtræk for de simple bygværker.
 
Indhold
På de udvalgte linjeføringsforslag angives bygværker med en simpel 3D-fagmodel, der beskriver bygværkets overordnede hovedgeometri. Fagmodellen angiver bygværkstypen f.eks. en pladebro eller en skrårammebro.
Ud over en fagmodel for hvert bygværk, skal der udarbejdes en samlet fagmodel for alle bygværker, der indgår i projektet.
Den ydre afgrænsning for den enkelte fagmodel defineres på baggrund af to stationeringer.
 
Afvigelser
Der stilles ikke krav om 3D for elementer som armeringsdetaljer, kabelgeometri, brobelægninger, indstøbningsdele og broafvanding, samt detaljer vist gennem VD-typetegninger.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Udviklingsniveau 4
Bygværk_DG2.png
Generelt
I modeller med udviklingsniveau 4, foretages der detaljerede undersøgelser, så der er et bedre grundlag for at foretage detailprojektering. Ved 3D modeller med udviklingsniveau  4, kan der laves prisoverslag for projektet, og 3D modellen indikerer den yder geometri på bygværkerne.
 
Indhold
Fagmodellen er en 3D-model hvor bygværket skitseprojekteres og modelleres som en ydre afgrænsning med 3D-geometriske overflader. Skråninger på strækningen mellem de to stationeringer skal være indeholdt i fagmodel for bygværker. Skråninger skal modelleres til minimum 0.5 meter under terræn. Stationeringer for afgrænsning af fagmodel for bygværker aftales for det enkelte bygværk.
 
Modellen skal indeholde:
·       Alle bygværker – dvs. overføringer og underføringer, støttemure, spunsvægge mv.
·       Afvandingssystem uden for broen – dvs. ledninger, brønde, tilslutning til vejafvanding
·       Detaljer: Belægningsoverflader på broen og i overgangszonen uden for broen
·       Elementer i bygværkerne: Vederlagskonstruktion, søjler, fundamenter, sætningsplader, kantbjælke.
·       Endvidere pæle, ankre i spunsvægge, støjskærme (inkl. fundamenter), broautoværn, fundamenter for yderscepter mv., større udsparinger, skråninger og jordtilfyldning omkring konstruktionselementer.
 
Ud over en fagmodel for hvert bygværk, skal der udarbejdes en samlet fagmodel for alle bygværker, der indgår i projektet.
 
 
Afvigelser
Der stilles ikke krav om 3D for elementer som armeringsdetaljer, kabelgeometri, brobelægninger, indstøbningsdele og broafvanding, samt detaljer som er vist gennem VD-typetegninger.
 
Detaljering
Modellen skal entydigt angive valg af brotype og indeholde de nødvendige elementer for udtagning af mængder.
Det skal være muligt at udføre tværfaglig kollisionskontrol i relation til udvalgte fagmodeller i projektet.
Modellen skal i forbindelse med projektets øvrige fagmodeller kunne danne grundlag for en 3D-visualisering i realistisk udførelse. 
 
 
 
 
Udviklingsniveau 5Bygværk_DG3.png
Generelt
Udviklingsniveau 5 svarer til detailprojektering hvor den endelige projektering af anlægget færdiggøres, der kan udtrækkes mængder samt foretages produktionsplanlægning. Al geometri er færdiggjort og 3D modellen er klar til, at blive anvendt til afsætningsdata, mængdeudtræk og tegninger.
Fagmodellerne har en detaljering, så de kan bruges til 3. partskontrol, ligesom der skal kunne laves bygherreoverslag til et kommende udbud.
 
Indhold
En fagmodel med udviklingsniveau 5 er i princippet en videreudvikling af den tilsvarende model fra niveau 4.
Fagmodellen skal udelukkende bestå af 3D-konstruktionselementer opbygget af Solid Elements, indeholdende såvel indre- som ydre geometri.
Fagmodellerne skal som minimum opdeles i komponeter i henhold til DANBRO+ elementliste på niveau 4, standard konstruktionselementer, som er angivet i DANBRO+ (www.danbroplus.dk).
 
Komponenterne navngives og nummereres i overensstemmelse med "Operation & Maintenance Manual".
Der etableres en database for standardelementer til drift- og vedligehold iht. ovenstående system.
Hvert element i databasen skal som minimum have tilknyttet følgende attributter:
 
·       Navn på standardelement
·       Komponentnummer iht. Danbro+
·       Placering
·       Producent
·       Datablad
·       Billede
 
Forbindelse mellem databasen og elementet i 3D-modellen etableres via "Tags" i modelfilen.
Data skal kunne indlæses i Vejdirektoratets Oracle-database, som SQL-statements og skal være inddelt således at, de enkelte DANBRO+ standardelementer og attributter kan identificeres entydigt.
 
For større bygværker som broer og tunneler henvises henholdsvis til appendiks A og B.
 
Ud over en fagmodel for hvert bygværk, skal der udarbejdes en samlet fagmodel for alle bygværker, der indgår i projektet.
 
'Som udført'-modellen skal modelleres til udviklingsniveau 4, hvorved menes at alle elementer skal være modelleret som en fysisk realiserbar løsning.
Modellen skal være entydig detaljeret, således at den kan danne grundlag for 'Drift og Vedligehold'.
 
Afvigelser
Der stilles ikke krav om 3D for elementer som er vist gennem VD-typetegninger.
 
Detaljering
Det skal være muligt at udføre tværfaglig kollisions- og konsistenskontrol i relation til øvrige fagmodeller i projektet. 
Modellen skal, efter nærmere aftale på det enkelte projekt, indeholde armering og armeringsdetaljer til evt. kontrol af dæklag og afstande mellem armeringsstænger.
Det skal endvidere være muligt, på grundlag af denne og projektets øvrige fagmodeller, at udføre en 4D-model, med henblik på at visualisere udførelsesforløbet.
Fagmodellen skal i øvrigt være opdelt på elementniveau, så den kan anvendes i forbindelse med Drift & Vedligehold.
 
 
 
Udseende
Fagmodellen må ikke indeholde referencefiler og må kun indeholde lag/levels i overensstemmelse med nedenstående oversigt.
 
 

 Datastandarder

 
  
  
  
  
Afvanding, uspecificeretTB_K_VND_-----
  
Dræn til afvandingTB_K_VND_Draen
  
AfvandingsledningTB_K_VND_Ledn-
  
Nedløbsbrønd ved konstruktionens enderTB_K_VND_NBrnd
  
Indstøbt brønd i konstruktionTB_K_VND_Bron-
  
AnkerTB_K_---_Anker
  
Detalje af ankerTB_K_---_Anker_D
  
ArmeringTB_K_---_Arm--
  
Ekstra armeringTB_K_---_Arm--_Ekstra
  
Skjult armering (gemt bag anden del)TB_K_---_Arm--_G
  
BroautoværnTB_U_APT_BAutV
  
Fundament for autoværnTB_U_APT_AutoV_Fund
  
VejautoværnTB_U_APT_AutoV
  
Asfaltbelægning på vej/konstruktionTB_K_---_Belag
  
BetonTB_K_---_Beton
  
Interim betonTB_I_---_Beton
  
Skjult beton (gemt bag anden del)TB_K_---_Beton_G
  
Skravering af areal til betonTB_A_MAT_Beton
  
Bjælke, uspecificeretTB_K_BJL_-----
  
Armering i bjælkeTB_K_BJL_Arm--
  
Belægning på bjælkeTB_K_BJL_Belag
  
BetonbjælkeTB_K_BJL_Beton
  
Ekstra armering i bjælkeTB_K_BJL_Arm--_Ekstra
  
Element bjælkeTB_K_BJL_Elem-
  
Fuger i bjælkeTB_K_BJL_Fuge-
  
Opstalt af bjælkeTB_K_BJL_-----_Op
  
Skjult bjælke (gemt bag anden del)TB_K_BJL_-----_G
  
Støbeskel i bjælkeTB_K_BJL_SSkel
  
StålbjælkeTB_K_BJL_Staal
  
BrofugeTB_K_---_BrFug
1 - 30Næste
 
 
Udveksling

Filnavn 

For filnavngivning se : Skema med udviklingsniveauer for modeller i fase 1-5 samt fagmodel filnavne - Større anlæg.pdf 

                                          Ofte anvendte fagmodeller for mindre anlægs fase 1-5
 

Filformat

Vejdirektoratet kan levere modeller i flg. filformater:
 
- Microstation Design fil-format
- AutoCad Drawing fil-format
 
Vejdirektoratet modtager kun modeller i flg. filformat:
 
- Microstation Design fil-format

Kontakt
Rasmus Bang (Ingeniør) | mail: rba@vd.dk | tlf.: 7244 2447    |    Morten Sørensen (CAD-Supporter) | mail: msor@vd.dk | tlf.: 4123 6016